Selecteer een pagina

De nieuwe ARIE Regeling

Voorkomen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

Introductie

Sinds 1 januari 2023 is Nederland getuige van een belangrijke ontwikkeling in de regelgeving met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen. De nieuwe ARIE-regeling (Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) is van kracht geworden. Deze nieuwe wetgeving is bedoeld om zware ongevallen met gevaarlijke stoffen te voorkomen of de gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken. De ARIE-regeling is van cruciaal belang voor de veiligheid van werknemers.

ARIE en BRZO: Parallelle doelstellingen

De ARIE-regeling deelt enkele belangrijke doelstellingen met de BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) van 2015, met name als het gaat om het beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Beide regelingen hebben tot doel de veiligheid te waarborgen en de effecten van potentiële ongevallen te minimaliseren. Ze erkennen de noodzaak om scenario’s te ontwikkelen op basis van een grondige risico-inventarisatie en -evaluatie. Deze scenario’s worden opgenomen in een bedrijfsnoodplan, zodat de organisatie weet hoe te handelen bij calamiteiten. Een veiligheidsbeheerssysteem zorgt ervoor dat de noodzakelijke beheersmaatregelen in de organisatie worden geborgd.

Waar de BRZO-regeling zich voornamelijk richt op bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen en zich vooral richt op de externe veiligheid van het bedrijf, richt de ARIE-regeling zich op de bescherming van werknemers. Bedrijven die werken met hoeveelheden gevaarlijke stoffen, die de vastgestelde grenswaarden overschrijdt, moeten voldoen aan de vereisten van de ARIE-regeling.

Inventarisatie van Gevaarlijke Stoffen

Een cruciale eerste stap om te bepalen of de ARIE-regeling van toepassing is op een bedrijf, is het maken van een inventarisatie van de aanwezige gevaarlijke stoffen. Hierbij worden zowel de gevaarlijke stoffen als hun hoeveelheden vastgelegd. Dit is van essentieel belang om te beoordelen welke risico’s er kunnen optreden en om de juiste beheersmaatregelen te treffen.

Om bedrijven te helpen bij deze inventarisatie, heeft Eerland Advies een spreadsheet ontwikkeld. Door dit spreadsheet aan te vragen via het e-mailadres arie@eerlandadvies.nl, kunnen bedrijven gestructureerd en overzichtelijk de gevaarlijke stoffen binnen hun bedrijfsomgeving vastleggen. Dit hulpmiddel kan een waardevolle bron zijn om te voldoen aan de ARIE-regeling.

Beheersing van Zware Ongevallen

Een van de kernpunten van de ARIE-regeling is het voorkomen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. De wet vereist dat bedrijven scenario’s opstellen voor situaties waarbij gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Deze scenario’s moeten gebaseerd zijn op een grondige risico-inventarisatie en -evaluatie. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het beheersen van ‘loss of containment’-situaties, waarbij gevaarlijke stoffen onbedoeld vrijkomen.

ARIE-plichtige bedrijven worden verplicht om noodprocedures te ontwikkelen, trainingen te organiseren en communicatiesystemen op te zetten om snel en effectief te kunnen reageren in geval van een incident met gevaarlijke stoffen. Dit zorgt niet alleen voor de veiligheid van werknemers, maar draagt ook bij aan de bescherming van het milieu en de omgeving.

Conclusie

De nieuwe ARIE-regeling markeert een belangrijke stap voorwaarts in de regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen en de voorkoming van zware ongevallen. Door parallelle doelstellingen te delen met de BRZO-regeling en door bedrijven te verplichten om gevaarlijke stoffen te inventariseren en scenario’s te ontwikkelen, bevordert de ARIE-regeling de veiligheid en minimaliseert ze de gevolgen van potentiële ongevallen.

Het aanvragen van het inventarisatiespreadsheet bij Eerland Advies kan bedrijven helpen bij de naleving van de ARIE-regeling. Als gevolg daarvan kunnen bedrijven een veiligere werkomgeving creëren, zware ongevallen voorkomen en bijdragen aan de bescherming van het milieu en de samenleving. De ARIE-regeling is een stap voorwaarts naar een veiligere toekomst voor alle betrokkenen.

Call Now ButtonStel uw vraag!