Selecteer een pagina

Eerland Advies

veiligheid, arbo & milieu

Daan Eerland

Geboren in Groningen in 1962. Chemische Technologie gestudeerd (HTS Groningen); 15 jaar process engineer (Cindu Chemicals, Uithoorn). Taken: procesoptimalisatie complexe destillatie- en kristallisatieprocessen, procesautomatisering, projectmanagement.

In 2000 naar Loparex Apeldoorn als (Q)HSE coördinator. Taken o.a.: uitvoeren risico inventarisaties en evaluaties (RI&E), verdiepende RI&E’s, uitvoeren risicobeoordelingen t.b.v. CE-markering, opstellen EVD’s, ongeval- en incident-onderzoek, HSE-instructies, HSE-projecten, Vergunningen (omgevingsverg./Activiteitenbesluit, bouwbesluit, Wet natuurbescherming, Kernenergiewet), ISO14001 & ISO 45001 (integratie met ISO 9001).

Sinds 2018 gediplomeerd hoger veiligheidskundige (HVK) en sinds 2020 gecertificeerd kerndeskundige HVK (Hobéon SKO 60744).

Praktische aanpak

Eerland Advies gelooft in een praktische aanpak.

Medewerkers moeten op een normale, maar wel veilige manier kunnen werken.

Veiligheidsvoorzieningen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat medewerkers zich beschermd weten tegen de risico’s die de machine met zich meebrengt.

Veiligheid en goede arbeidsomstandigheden bereik je samen.

Rapporten moeten helder zijn en adviezen dienen uitvoerbaar te zijn.

Een plan van aanpak moet voldoende informatie geven om te komen tot een actie die het gewenste resultaat oplevert.

 

Zorgplicht

Als ondernemer bent u verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving en werkomstandigheden voor uw personeel.

Veiligheid begint bij het ontwerp van een machine of arbeidsmiddel en als het goed is heeft de producent, importeur of leverancier een CE-markering aangebracht om te laten zien dat de machine aan minimale veiligheidseisen zoals vastgelegd in b.v. de Machinerichtlijn voldoet. Voor de gebruiker geldt dat er een vermoeden van overeenstemming met bepaalde artikelen van de Arbowet kan worden aangenomen.

Belangrijk is echter te realiseren dat er ook gevaren kunnen zijn ontstaan door de opstelling van de machine binnen het bedrijf. Waar is deze geplaatst, welke werkzaamheden worden er in de buurt van de machine verricht, welke handelingen worden er met de machine verricht, die de leverancier of producent mogelijk niet heeft voorzien. En last-but-not-least welke aanpassingen zijn er in de gebruiksperiode aangebracht om aan de steeds wijzigende behoeften van het bedrijf te blijven voldoen.

Veiligheid versus productie

Veiligheid en productiviteit worden vaak als onverenigbaar gezien. Het beveiligen van werkplek en arbeidsmiddelen is hinderlijk en kost productie. Echter bedenk dat onveiligheid zal resulteren in een ongeval of als je geluk hebt alleen een incident. Ieder ongeval of incident betekent oponthoud van de productie. Er is letsel en/of schade ontstaan. Voordat je verder kunt met de productie moet het slachtoffer worden geholpen en moet de schade worden hersteld. Heb je pech dan blijft je proces stilliggen tot het slachtoffer hersteld is. Duurt dat te lang, dan moet je iemand anders inzetten op de opengevallen werkplek, die dan weer een open plek elders in het proces achterlaat. Misschien moet je tijdelijk iemand inhuren en opleiden om het werk gedaan te krijgen. Ofwel er zijn een hoop kosten te maken die te voorkomen waren geweest.

Eerland Advies

Gespecialiseerd in:

  • machineveiligheid (CE),
  • procesveiligheid (HAZOP),
  • arbeidsveiligheid (RI&E),
  • toetsen van de RI&E,
  • ongevalsanalyse,
  • gevaarlijke stoffen (REACh),
  • milieuvergunningen (Omgevingsvergunning, Activiteitenbesluit).
  • veiligheid-, arbo- en milieumanagementsystemen (ISO45001, ISO14001).

Veiligheid

Veiligheid is het bewust nemen van aanvaardbare risico’s. Veilig werken kan door kennis te hebben en bewust te zijn van de risico’s van de machines, processen en producten, waarmee wordt gewerkt.
De veiligheid van machines is onderhevig aan de Warenwet en de daaronder vallende Warenwetbesluiten. Een belangrijk besluit is het Warenwetbesluit machines. Dit besluit is gebaseerd op de Europese Machinerichtlijn. De Machinerichtlijn regelt binnen de EG de minimale veiligheid waaraan machines moeten voldoen, voordat ze in de Europese Gemeenschap mogen worden verhandeld en in gebruik worden genomen.

Arbo

ARBO staat voor arbeidsomstandigheden. Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving voor haar medewerkers. Dit komt voort uit het burgerlijk wetboek (art 7:658) en is nader uitgewerkt in de ARBO-wet en het ARBO-besluit. Een belangrijk, verplicht, middel om hieraan invulling te geven is de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) in combinatie met een bijbehorend plan van aanpak. Naast de algemene RI&E kunnen verdiepende RI&E’s noodzakelijk zijn. Denk daarbij b.v. aan blootstelling aan gevaarlijke stoffen, explosieveiligheid, straling, fysieke belasting en beeldschermwerkplekken.

Milieu

Organisaties dienen zich te houden aan allerhande wet- en regelgeving op gebied van milieu, lucht, bodem, afvalstoffen, maar ook externe veiligheid. Deels is deze wetgeving door de Nederlandse overheid opgesteld en deels is rechtstreeks werkende wetgeving vanuit de EU van toepassing. Waar een onderneming zich aan moet houden hangt af van de activiteiten die zij verricht. Steeds meer activiteiten worden ondergebracht onder het Activiteitenbesluit, waaruit algemeen toepasbare voorschriften voor organisaties worden opgelegd. Voor andere activiteiten is een omgevingsvergunning nodig.

Gevaarlijke stoffen

Werkt u met gevaarlijke stoffen, dan stelt Eerland Advies de registratie van gevaarlijke stoffen op, beoordeelt toegepaste gevaarlijke stoffen en adviseert u hoe veilig met deze gevaarlijke stoffen moet worden gewerkt. Op deze manier krijgt u de beschikking over een verdiepende RI&E Gevaarlijke stoffen.

Milieu compliance

Eerland Advies voert voor u een check uit, waarbij wordt getoetst of uw bedrijf voldoet aan de voor u van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Uiteraard neemt Eerland Advies daar ook de voorschriften uit een eventuele omgevingsvergunning bij mee. Voor activiteiten waar u niet aan deze voorschriften voldoet stelt Eerland Advies een plan van aanpak op. Hiermee kunt u aan de slag opdat u aan uw milieuverplichtingen voldoet. Omdat zowel uw bedrijf alsook de wetgeving dynamisch is, dient een dergelijke toets periodiek te worden b.v. jaarlijks herhaald.
Daarnaast vraagt Eerland Advies voor u de benodigde vergunningen aan en verzorgt de benodigde meldingen als uw gewijzigde bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken.

Risico beoordelingen

Eerland Advies voert samen met u de verplichte risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit en stelt voor u een concept plan van aanpak op. Indien dit wordt vereist regelt Eerland Advies een onafhankelijke toetsing van uw RI&E door een gecertificeerd kerndeskundige. De rapportage wordt verduidelijkt met foto’s van de geïdentificeerde risico’s. Ook ondersteunt Eerland Advies u bij het selecteren van te nemen maatregelen. Hierbij wordt de zogenaamde arbeidshygiënische strategie gehanteerd:
Bronaanpak
Afscherming van het risico
Collectieve maatregelen
Persoonlijke maatregelen
Indien gewenst sluit u een contract af waarbij uw organisatie periodiek wordt bezocht en de RI&E wordt geüpdatet. Zo weet u zeker dat uw RI&E altijd volledig en actueel is.

Management systemen

Eerland Advies ondersteunt bij het opzetten van uw veiligheidsmanagement systemen (ISO 45001) of milieumanagement systemen (ISO 14001). Hierbij is het van belang om aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk én bij al aanwezige kwaliteitsmanagement systemen zoals ISO 9001, BRC, GMP). Het grote voordeel van een dergelijke koppeling is dat optimaal gebruik wordt gemaakt van al aanwezige procedures, instructies en registraties.

ONZE KLANTEN

Clondalkin: Verdiepende RI&E arbeidsmiddelen
Close the Gap: Compliance verklaring gevaarlijke stoffen
ST&D: Risicobeoordeling Machinerichtlijn (CE)
Grassa: RI&E + RI&E Arbeidsmiddelen
Gelre Ziekenhuizen: Advisering opslag gevaarlijke stoffen
ArboSelect: Verdiepende RI&E Arbeidsmiddelen + toetsing RI&E
RRME: Algemene bedrijfsbrede RI&E
Q-Point: Opstellen veiligheidsinformatieblad
Loonbedrijf & Grondverzet Van Lin: Verdiepende RI&E arbeidsmiddelen, Risicobeoordeling Machinerichtlijn samenstel van machines (CE)
Ausnutria Heerenveen: HAZOP leider Ultrafiltratie plant
Compusoft Nederland: Algemene bedrijfsbrede RI&E
Stichting Tuin de Lage Oorsprong: Algemene bedrijfsbrede RI&E + vrijwilligershandboek

NIEUWS & BLOG

De nieuwe ARIE Regeling Voorkomen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen Introductie Sinds 1 januari 2023 is Nederland getuige van een belangrijke ontwikkeling in de regelgeving met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen. De nieuwe ARIE-regeling...

Lees meer
Werkt u met gevaarlijke stoffen?

Werkt u met gevaarlijke stoffen?

Dan is de nieuwe ARIE-regeling mogelijk ook voor uw bedrijf van toepassing!Sinds 1 januari is de nieuwe ARIE-regeling in werking getreden en opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit afdeling 2. Het grote verschil met de oude regeling is de manier waarop wordt...

Lees meer
Gevaar, Risico, RI&E!?

Gevaar, Risico, RI&E!?

Heeft u geen RI&E? Is uw RI&E niet actueel? Heeft u geen plan van aanpak bij uw RI&E? Is uw RI&E niet getoetst? Neem dan contact op met Eerland advies

Lees meer
Wat doe jij in tijden van Corona, Daan?

Wat doe jij in tijden van Corona, Daan?

 Door Janneke Reijseger gepubliceerd op DeVeiligheidskundige.nl op 23-04-2020 Je hoort deze dagen overal ‘de wereld is compleet veranderd’, maar is dat ook zo voor de veiligheidskundigen? Zitten zij werkeloos thuis of vinden zij oplossingen die het werk mogelijk...

Lees meer
RI&E voor nieuwe drooginstallatie in Limburg

RI&E voor nieuwe drooginstallatie in Limburg

Loonbedrijf van Lin in Afferden heeft Eerland Advies een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) laten uitvoeren voor haar nieuwe drooginstallatie. Met deze installatie worden groenten en landbouwproducten gesneden en gedroogd om als grondstof te dienen voor...

Lees meer
Is uw machine bestand tegen cyberaanvallen?

Is uw machine bestand tegen cyberaanvallen?

Week 41 2018 was de week van de cyberveiligheid. Misschien heeft u daarom naar uw administraties gekeken om te checken of er risico’s zijn dat persoonsgegevens van medewerkers, klanten e.d. niet op straat kunnen komen te liggen. Echter, als het gaat om...

Lees meer
I chose to look the other way

I chose to look the other way

  Op LinkedIn las ik het gedicht 'I chose to look the other way' van Don Merrell. Het gedicht raakte me en ik heb het vrij vertaald in het Nederlands: 'Ik koos ervoor te doen alsof in niets zag'. Ik hoop dat het jullie net zo raakt als mij. Ik koos ervoor te doen...

Lees meer
Machine wijzigingen en het effect op de CE

Machine wijzigingen en het effect op de CE

  Weet u het effect van het wijzigen van een machine op de CE-markering? Nee? Dan bent u niet de enige. Zelf ben ik al achttien jaar werkzaam als veiligheidskundige en tot voor kort wist ik het ook niet. Mijn afstudeerscriptie over dit onderwerp is als voldoende...

Lees meer

Stel uw vraag!

Vul uw gegevens in en stel uw vraag. De verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen.

* verplicht veld

3 + 15 =

Stel uw vraag!