Selecteer een pagina

Gevaar

Iedereen kan zich een moment in zijn leven herinneren waarin hij in gevaar verkeerde. Thuis, onderweg of op het werk. Gevaarlijke situaties kunnen in potentie leiden tot letsel. Of dat letsel daadwerkelijk optreedt en zo ja, hoe ernstig het letsel is, hangt af van een aantal factoren.

In de privésfeer is ieder persoon zelf aan zet om te bepalen of er risico’s zijn. Hoe groot die risico’s zijn en of er wat gedaan moet worden deze te voorkomen. Zo vinden steeds meer mensen het normaal om tijdens zwaar kluswerk handschoenen aan te doen of een veiligheidsbril te gebruiken.

Risico

In werksituaties is de werkgever in hoge mate verantwoordelijk. De arbeidsomstandighedenwet geeft aan dat de werkgever arbobeleid moet voeren. Dit arbobeleid is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, opdat gevaren en risico’s voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt’. Een werkgever is aldus verplicht om gevaar of risico aan de bron weg te nemen of, als het niet anders kan, maatregelen te nemen die gevaren en risico’s tijdens het werk zo klein mogelijk maken. Immers, risico is kans (op) x effect (van een gevaarlijke situatie).

RI&E

Voordat je als werkgever echter maatregelen kunt nemen, moet je eerst weten aan welke gevaren en risico’s werknemers worden blootgesteld. Elke werkgever moet daartoe een zgn. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitvoeren. Deze RI&E is verplicht en dient minimaal alle in de (Arbo-)wetgeving genoemde risico- en gevaaraspecten te omvatten, inclusief maatregelen die u als werkgever al genomen hebt. Voorts moet een Plan van Aanpak opgesteld worden met alle risico’s en gevaren die niet al zoveel mogelijk beheerst of beperkt zijn.

De Arbowet stelt nogal wat eisen aan een RI&E: zo moet deze compleet en actueel zijn, voldoende diepgang hebben en beschikbaar zijn voor alle werknemers. En zoals gezegd moet er een Plan van Aanpak bij de RI&E zijn. Tenslotte moet een RI&E getoetst worden door een daartoe gecertificeerd deskundige.

Denkt u dat uw RI&E hieraan voldoet? Gefeliciteerd! Weet u niet zeker of uw RI&E voldoet aan alle eisen? Vraag Daan Eerland Advies!

Als u tijdens de Week van de RI&E 2021 uw RI&E door ons laat uitvoeren krijgt u de toetsing door een onafhankelijke kerndeskundige gratis.

Stel uw vraag!